Arnbjerg-Nielsen et al. (2002)

Arnbjerg-Nielsen K., & Johansen N. B. 2002. Krav til regnbetingede udledninger i forhold til vandrammedirektivet. Report (In Danish) for the Danish Waste Water Comitee - Spildevandskomiteen.
Expected range in CSO in Denmark.